Przyszłość Polski


Statut


Rozdział I - Przepisy ogólne

Art. 1 ,,Przyszłość Polski, zwana dalej pod nazwą Stowarzyszenie albo Przyszlość, jest stowarzyszeniem utworzonym, aby pomagać rządowi w jego trudnej pracy.

Art. 2. Stowarzyszenier zrzesza pełnoletnich obywateli polskich kładących nacisk na:

A - równość wszystkich obywateli wobec prawa,

B - równość wszystkich obywateli w obowiązkach wobec państwa.

Art. 3. Stowarzyszenie inicjuje przepisy prawne, dzięki którym obywatel staje się prawdziwym gospodarzem kraju i będzie się w nim czuł bezpieczny politycznie, gospodarczo i społecznie. Aby ten cel osiągnąć stowarzyszenie wdraża program przez działania swoich członków oraz poparcie sympatyków.

Art. 4. Stowarzyszenie siedzibę główną ma w Szczecinie i działa na obszarze Rzeczypospolitej Polski. Działa w oparciu o Konstytucję R.P.

Art. 5. Symbolem graficznym stowarzyszenia jest cyfra arabska 3.

Art. 6. Stowarzyszenie nie ma osobowości prawnej.

Art. 7. Sekretariat Stowarzyszenia nie wydaje legitymacji członkowskich. Legitymacje mogą komórki stowarzyszenia wydrukować dla siebie. Legitymacja nie uprawnia do niczego, ale można ją przedstawiać dla pozyskiwania sympatyków.

Art. 8. Członkowie Stowarzyszenia mogą zakładać komórki jedno, dwu lub więcej osobowe. Wybierać przewodniczącego komórki i rzecznika prasowego komórki. Komórki mogą zakładać swoje strony internetowe, aby pokazywać co zrobiły, lub robią.

Art. 9. Komórka może działac pismami kierowanymi do dowolnego organu samorządowego, państwowego, oświatowego, radio-tv-prasowego, z propozycjami, uwagami, mającymi na celu poprawę życia społecznego. Pisma nie powinny żądać rzeczy niemożliwych do spełnienia. Prosimy o założeniu komórki poinformować Sekretariat emailem, listem lub telefonicznie.

Art. 10. Komórki utrzymują łączność z Sekretariatem Stowarzyszenia, informując o swoich dokonaniach drogą listową lub emailową, zasięgając opinii, zadając pytania, w sprawach różnych.

Art. 11. W komórkach członkowie Stowarzyszenia mają nieograniczone prawo wypowiadania się, dyskutowania. Sprawy sporne w komórkach mogą członkowie rozwiązywać na drodze głosowania jawnego lub tajnego.

Art. 12. Członek stowarzyszenia może należeć do innych organizacji społecznych i politycznych.

Młodzieżowym członkiem komórki można być mając 15 lat.

art. 13. Dla ożywienia życia komórki, członkowie organizują wspólne wycieczki, spotkania towarzyskie na gruncie prywatnym, wspólne wyjścia do teatru, kina itd.

Koniec statutu